Vilkår

LEVERANSE VILKÅR:

Salgs- og leveringsvilkår for leveranser fra Kjøkkenspesialisten Steffen Weyrauch (heretter KSW) Varer fra KSW leveres i henhold til lov om forbrukerkjøp 2002-06.21 nr 34 (forbr. kjøpsloven).

Våre kunder anmodes sterkt om å lese gjennom nedenstående vilkår som gjelder avtalte leveranser:

1. Signert tilbud/kontrakt er å regne som godkjent ordrebekreftelse, og således bindende avtale for kunden. Ved flere signerte tilbud/kontrakt er det alltid nyeste dato som er gyldig. Signert tilbud/kontrakt/ordrebekreftelse av nyere dato går fremfor tegninger og skisser. Alle ønsker om farge, form, mål eller andre egenskaper bør derfor fremsettes fra Dem som kunde før endelig tilbud/kontrakt signeres.
2. Kontroller tilbudet/ kontrakter nøye før det signeres. Leveransen innbefatter kun produktenheter som er omtalt i signert tilbud/ kontrakt, i henhold til vårt sortiment.
3. Muntlig omtalte momenter i salgsprosessen gjelder ikke dersom dette ikke er skriftlilg bekreftet av KSW i tilbud/ kontrakt/ ordrebekreftelse eller på annen måte kan dokumenteres skriftlig som akseptert av KSW. Dette for å unngå misforståelser om hva som er bestilt og kostnadsberegnet i Deres leveranse.
4. Endringer etter at leveransen er satt i bestilling er normalt ikke mulig. Eventuelle endringer må i tilfelle være avtalt skriftlig mellom KSW og kunden.
5. KSW har eierrett etter håndsverkloven for utarbeidede tegningsforslag frem til ordren er bekreftet. Tegninger er bare retningsgivende med hensyn til farger, hengsling, mål og proposjoner mm. KSW er ikke ansvarlig dersom tegningene benyttes som grunnlag for bestilling av produkter fra andre leverandører enn KSW, f.eks benkeplater, fliser, hvitevarer el.l.
6. Leveransen omfatter ikke produkter og tjenester som ikke naturlig inngår i vårt sortiment, derom dette ikke er særskilt nevnt i ordren. Det gjelder følgende , men er ikke begrenset til f.eks. rørleggerarbeider og materiell., elektriske arbeider og materiell., installasjoner, levering og montering av hvitevarer, dekorasjoner på tegning, klargjøring av underlag m.m.
7. Den som foretar kontrollmål har ansvar for evt. kostnader forbundet med tilpassninger av benkeplater, møblement m.m. utover standard montasje grunnet avvik som skyldes ukorrekte mål. Det tas forbehold om å fakturere for tilleggskostnader som følge av ujevnheter og underlagsavvik som ikke lar seg avdekke ved ordinær kontrollmåling.
8. Kunden er ansvarlig for at alle installasjonstegninger fra KSW blir sendt videre til håndverkere. Kunden må kontrollere at alle installasjoner (elektrisk, vann/ avløp, vegger osv.) er i henhold til KSW sine tegninger.
9. Alle varene blir levert direkte til kunden. Kunden må sørge for å har plass til å lagere varene. Leveringstidspunkt og monteringstidspunkt i ordren er veiledende. Av ulike årsaker kan levering og monteringstidspunkt bli endret tett oppunder veiledende leveringstidspunkt, uten at dette automatisk gir rett til å påberope seg forsinkelsesansvar fra KSW.
10. Levering er å forstå til oppgitt adresse. Kjøper må sørge for nødvendig mannskap til mottak og innbæring, hvis ikke annet er avtalt. Det forutsettes fremkommelighet med stor bil.
11. Kjøper må sørge for forsvarlig tildekking av golv mv, for å unngå skade ved levering/montering.
12. Avemballering/fjerning av emballasje/deponeringsomkostninger er ikke inkludert. Kan avtales mot pristillegg.
13. Den som kvitterer for mottak, må sjekke emballasjen for synlige skader, og anmerke dette på følgebrev ved kvittering. NB! Rapportering av skader må skje omgående. Er det skjulte skader, må disse meldes innen 5 dgr. Fra lev.dato. Rapport om skader etter montering er ikke KSWs ansvar hvis dette meldes etter kontroll/avviksmelding for korrekt montering av montør. Konf forbr.kjøpsloven § 27.
14. Hvitevarer og tilhørende komponenter kjøpt hos KSW kan leveres direkte til kunde av hvitevareleverandørens transportør. Leveringstidspunktet samsvarer ikke nødvendigvis med leveransen fra KSW sin transportør.

15. Monteringspris innbefatter oppsetting av innredning etter endelig godkjent tegning. Ved ev. tilpasninger/tillegg, utføres arb. etter timepriser. Det forutsettes at montering kan foregå med løpende tilkomst til avtalt tid. Montering av hvitevarer er inkludert, forutsatt at de er levert av oss, uten el.inst og VVS. KSW monterer ikke hvitevarer el l. kjøpt hos andre. (ansvar mv)
16. Forsegling må foretas mot vegg, i alle benkeplatens skjøter , i forb m vasker, komfyrtopper, over oppvaskmaskiner mv.
17. Avviksmelding skal føres av montør og er grunnlag for etterfakturering av eventuelle tilleggsmontasjer som for eksempel kanaler e.l.
18. Montering er kun avtalt der det fremgår av signert tilbud/kontrakt eller er skriftlig bekreftet av KSW. Når montering ikke er en del av ordren fraskriver KSW seg alt ansvar i forbindelse med monteringsarbeidet. Det være seg rådgivning, kontroll av leverte deler, plikt til å ikke montere deler med åpenbare mangler, vurdering av om det foreligger en mangel, tilleggsarbeider, festemateriell utover levert materiell, konsekvenser ved reklamasjon som skyldes feil ved montering. Dersom det mangler monterings- og vedlikeholdsanvisning plikter kunden og dennes montør å forespørre slik dokumentasjon fra KSW før montering starter.
19. Det gis ikke bytte- eller deponeringsrett. Dette innebærer bl.a. at leverte elementer, hvitevarer m.m. ikke tas i retur utenom ved berettiget reklamasjon. Hvitevarer i uåpnet, ikke skadet originalemballasje kan etter nærmere avtale tas i retur med minimum -30% av kjøpesummen som returkostnad. Dersom KSWs tap ved returen overstiger dette kan det kreves tilleggsdekning
20. KSW har salgspant i alle varer i ordren inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt. Varene kan ikke viderselges eller sammenføyes med fast eiendom før kjøpesummen er gjort opp. Unntak for sammenføyningshinderet gjelder for den delen av kjøpesummen som gjelder montering, når montering er bestilt hos KSW.
21. Betalingsbetingelser er 50% ved bestilling. Bestilling hos leverandør vil bli satt i gang når pengene er registrert på KSW sin konto. Resten forfaller ved levering til den avtalte tid. Dersom monteringskostnad inngår i lev., kan monteringsbeløpet holdes tilbake til montering er fullført. KSW tar forbehold om å avtale delvis forskuddsbetaling i hvert enkelt tilfelle. Der forfallstidspunktet i tilbudet eller betalingsplan kommer før leveringsdato skal dette regnes som avtale om forskuddsbetaling. Ved betaling etter forfall beregnes det 1,5% morarente per måned.
22. Ved reklamasjon eller garantisak må kunden fremvise kvittering. Mangler og reklamasjoner etter montering vil bli fulgt opp i henhold til forbrukerkjøpsloven. Viktige bestemmelser her er bl.a. §20 tilbakeholdelsesrett (omhandler begrensninger i tilbakeholding av betaling), §24 erstatning (Omhandler begrensninger vedr. Krav til erstatning ved forsinkelse), §29 Avhjelp (Omhandler begrensninger i krav til tid fra reklamasjon til avhjelp). KSWs ansvar for erstatning avgrenses mot indirekte tapsposter som ikke er gitt direkte vern etter forbrukerkjøpsloven.
23. GARANTIER:
PRODUKTGARANTI: KSW gir FEMÅRSGARANTI på alle varer som er produsert av KSW sine hovedleverandører av møbler, i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Denne tilleggsgarantien dekker alle defekter så lenge du er eier av innredningsløsningen som er levert. (Gjelder ikke ved salg av hus, leil etc. Dekker ikke normal slitasje og bruk, riper mv.)

SUPPLERINGSGARANTI: Dersom en modell utgår, garanterer KSW fortsatt supplering fra noen leverandører i inntil et år etter bestilling om ikke annet er spesifikt angitt. Forbehold om utgåtte laminater mv fra underleverandører.

LEVERANSEGARANTI: Før det nye kjøkkenet leveres, oppgis leveringsdato. KSW tar forbehold om endring i leveringstidspunkt grunet ytre hendelser som KSW ikke kan kontrollere. Transportforsikring er også inkludert, slik at alle interiørdeler vil erstattes uavhengig av type skade som kan oppstå under leveringen.

DELLEVERANSE-GARANTI: Oppstår behov for dellevering pga skader eller mangler, vil deler bestilles samme dag. Deler vil håndteres og sendes på hurtigste måte. Om dette er tilleggssupplering, vil også bestilling skje samme dag om ønskelig.

FINANSIELL TRYGGHETSGARANTI: Ved forhåndsbetaling garanterer KSW for det innbetalte beløpet gjennom en klientkonto, om ønskelig. Restbeløpet betales ikke før varen er levert. Slik er det ingen risiko forbundet med forhåndsbetaling. Er det en manko på leveransen bestilt sammen med hovedordre, kan et beløp tilsvarende verdien av den mankerende del holdes tilbake til denne er levert om ønskelig.

MILJØGARANTI: Samtlige av KSW sine innredningsløsninger er sertifiserte for godt inneklima. Dette er din sikkerhet for at ditt kjøkken er testet for utskilling av gasser og lukter

FRAKTGARANTI: Kjøkkenet er sikret gjennom fraktavtaler og transportforsikringer. Skade som oppstår, dekkes i sin helhet av KSW.

MONTERINGSGARANTI: Alt monteringsarbeid dekkes av KSW sine garantier, og er sikret gjennom avtaler med faste, erfarne montører på KSW sine kjøkkenløsninger. Feil som skyldes montering dekkes derfor i sin helhet av KSW gjennom egne avtaler med leverandør.
24. KSW tar forbehold om Force majeure.